Bize Ulaşın: 0212 475 82 43

Kentsel Dönüşüm

kentseldonusum

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp yeniden yapma, canlandırma, sağlıklaştırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır. Özetle kentsel dönüşüm bir kentin dokusun bozan sorunların giderilmesi anlamına geliyor. Gecekondu dönüşüm/kentsel yenileme projelerinde “kent içinde kaçak yapılaşma alanları ile ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan çöküntü alanlarının gerekli tüm kentsel ve sosyal donatı hizmetleri getirilerek olası tüm doğal afet riskleri de bertaraf edilecek şekilde yeniden fenni ve sıhhi standartlara haiz bir şekilde yapılandırılması” amaçlanmaktadır.
Kentlerdeki çarpık yapılaşma ve yarattığı sorunların çağdaş şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olarak yeniden yapılandırılmasını sağlamak üzere kentsel dönüşüm projeleri gündeme gelmiştir. Bu hususta 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5436 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanununda düzenlemeler yer almaktadır.
En son olarak ise 6306 sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ile Türkiyede kensel dönüşüm hareketleri gündemde gelmektedir.

Kentsel Dönüşüm ile ne amaçlanmaktadır?

Kentsel dönüşümdeki amaç,Depreme karşı güvenli olmayan yapıların yıkılıp yeniden yapılmasıdır. Teknolojideki ilerlemelerle birlikte yapı sektörü de ilerlemiştir. Artık hazır betonlarla istenilen beton sınıflarında inşaat yapılabilmektedir.
1975 deprem yönetmeliğinden sonra 1997 deprem yönetmeliği ve son olarak 2007 deprem yönetmeliği çıkmıştır. Her deprem yönetmeliğinde, yapıların depremden hasar görmemesi için yeni eklentiler yapılmıştır. Binaların denetimide yapı denetim şirketlerince denetlenmektedir.Mühendislik hizmeti görmeyen eski binalar yada mühendislik hizmeti görse de beton dayanımları düşük (genellikle deniz kumuyla elle karılıp betonu yapılan) yapılar büyük risk taşımaktadır.Bu bağlamda kentsel dönüşüm modern , sağlam ve güvenilir yapılar inşaa ederek insan hayatını koruma altına almayı amaçlamaktadır.

Kentsel Dönüşümün İşleyişi

  • Deprem Risk raporu için lisanslı kuruluşa başvuru yapılması.
  • Yapının varsa projelerinin temini (ilgili belediyelerden mimari ve statik proje), yok ise röleve alınması
  • Riskli bina deprem raporu hazırlanması. (yapı incelenmesi,karot ve zemin etüdü çalışmaları yapılması,3 boyutlu deprem analizinin yapılması)
  • Hazırlanan rapor ,lisanslı kuruluş tarafından çevre ve şehircilik bakanlığı,kentsel dönüşüm müdürlüğüne teslim edilir.
  • Çevre ve şehircilik bakanlığı hazırlanan raporu inceleyip onayladıktan sonra tapuya yazı yazar.
  • Kat malikleri 2/3 çoğunlukla ortak karar protokolü hazırlar.Bu protokol bakanlığa sunulur.
  • Yeni binanız için tüm projelerin yapılması ve ilgili belediyeden yeni bina için ruhsat alınması.
  • Bina inşaatı için ,müteahhitlik yetki belgesine sahip firma ile anlaşma yapılır.
  • Bina inşaatı için projeler hazırlanıp ruhsat alınır.
  • İnşaatın tamamlanmasından sonra belediyeden iskan alınır.

EYP YAPI Kentsel Dönüşümün Neresindedir?

Bilindiği gibi ülkemiz sahip olduğu fay hatlarından dolayı önemli derecede deprem riskiyle karşı karşıyadır.
Deprem riskine karşın yapıların dayanıksız olması ve bununla beraber ekonomik , fiziksel, sosyal ve çevresel koşulların bozuk olması sebebiyle kentsel dönüşüm kaçınılmaz hale gelmiştir.
Kentsel dönüşüm için ciddi bir sermaye ve bilgi birikimi olmasının yanında özgüven ve kararlılık da bu işin olmazsa olmazlarındandır.
EYP Yapı kentsel dönüşüm için gerekli olan bu özelliklere sahip olduğundan bu alanda rol almış ve almaya devam etmektedir, insanların daha sağlıklı ve deprem korkusundan uzak bir şekilde yaşaması için EYP Yapı kentsel dönüşüm faaliyetlerine devam etmekte ve bu konuda ciddi çalışmalar yapmaktadır.